Катедра „Философски и политически науки“ е част от структурата на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Катедрата осигурява обучението в специалност „Философия“ и специалност „Политология“ с акредитирани учебни програми в образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ и „Магистър“ и образователно-научната степен „Доктор“ в тези престижни области на хуманитарните и обществените науки. Обучението по тези програми извежда пълния спектър на научното и образователното развитие на студентите, проектирано е и се реализира в съответствие с най-съвременните тенденции в областта на висшето образование.

Катедрата разгръща тясно профилирано обучение за изграждане на специалисти в областта на средното образование: провежда курс СДК за учители от средните училища, а към бакалавърския курс на обучение и като самостоятелна квалификация предлага обучение за придобиване на педагогическа правоспособност – „Учител по философия“ и „Учител по гражданско образование“.

Към катедрата функционират обособени научноизследователски центрове: „Център за немски идеализъм“ (http://zdi.swu.bg/), „Център по философия и психоанализа“ и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи“ (www.centrerdppi.com). Центровете разгръщат активна научна дейност с поредица от инициативи – научни форуми и събития и активна проектна дейност, в които се включва цялата академична общност на двете специалности – преподаватели и студенти, както и множество учени, специалисти и експерти от страната и чужбина, съмишленици и бивши възпитаници.

Катедра „Философски и политически науки“ има набор от дългогодишни и авторитетни издания, завоювали своето място в националния и международния академичен живот. Научното електронно списание Notabene (www.notabene-bg.org) е с международен редакционен съвет, индексирано е в европейската база за научни данни ERIH PLUS. От 2010 година катедрата издава „Годишник на катедра „Философски и политически науки“ с разнообразни статии, представящи научноизследователските резултати на преподаватели и студенти. Резултатите от ежегодните научни конференции и семинари на двете специалности се публикуват в тематични сборници, издадени от престижни научни издателства.

Особено важна за катедрата е работата със студентите и в процеса на обучението, но и като новаторски резултати и постижения от тяхната научноизследователска работа по извеждането на свои идеи и самостоятелни текстове. От 2004 година резултатите от изследователската дейност на студентите се публикуват в томовете на научния сборник „Философски опити“. Към катедрата са учредени философски клуб „Аргумент“, който издава ежегодно студентски философски вестник „Аргумент“, „Клуб на младия психоаналитик“ и „Клуб на младия политолог“, който организира дискусии и срещи с изтъкнати политици и политически анализатори.

В рамките на програма „Еразъм +“ студенти и преподаватели от катедрата активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.