Международни:

 1. COST Action 1404, „Електронното четене “, (2014-2018)
 2. Mineral Paths по Програма INTERREG 2014-2020, „България – Гърция“ Програма „Interreg V-A Greece-Bulgaria“, (2014-2020)
 3. Полски фонд за научни изследвания при Университет „Мария Кюри-Склодовска“ с ръководител проф.Мария Марчевска-Ритко на тема: Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna, (2016-2018)
 4. Young Adulllt. Policies Supporting Young Adults in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe. EU Horizon 2020, (2016-2019)
 5. Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination (BORDERLESS CULTURE), (2017–2020)
 6. INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER), програма „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 INTERREG V, (2018–2019)
 7. „Perception of Eastern Religions in Europe“, EU, Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie Action, IF, EU project 753561 – GINGER, (2017-2019)
 8. COST Action 16216, „Coordination and Harmonization of European Occupational Cohorts“, (2017-2021)
 9. COST Action 16229 „European Network for Environmental Citizenship“, (2017-2021)
 10. „Leisure time as a positivist youth peer pedagogy“ 2017-2-BG01-KA205-036419, Еразъм+ на Европейската комисия, Key Action 2 – Strategic Partnerships, (2018)
 11. Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice (CAN-MDS II), (2018-2021)
 12. Mineral Paths; Vacation and Nature with a blink. Програма „Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020“, (2019-2022)
 13. COST Action 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion “, (2019-2023)
 14. COST Action 18115, „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level“, (2019-2023)
 15. Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR), финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „HORIZON 2020“на ЕС, (2019-2023)
 16. „INCLUDEME“- Inclusive Digital Environments to Enable High-quality Education and Training for Disadvantaged Learners. Erasmus + Social inclusion program, (2021-2024)
 17. TR@CK-IN: Public Employment Services Tracking effectiveness to support rural NEETs, funded by the Youth Employment Fund of the EEA & Norway Grants, (2021-2024)
 18. Aurora European Universities Alliance, Co-funded by the Erasmus+ Programme of European Union.

 

Национални:

 1. Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения“. Проект ДФНИ - К2/12, (2014-2017)
 2. „Фундаментални промени в съвременната медийна и комуникационна екосистема и проекциите им в обществото“, финансиран от ФНИ - № ДН 05/11, (2016-2018)
 3. Междуинституционален проект „Религиозна традиция и (не)устойчиво развитие (философски и антропологични проблеми), ИИОЗ, БАН, ръководител на модул „Религиозни аспекти на дълбинната екология“, (2016-2019)
 4. „Медиите и политическият популизъм“, финансиран от ФНИ - № ДКОСТ 01/1, (2017-2018)
 5. „Е-четенето в дигиталната ера“, финансиран от ФНИ - № ДКОСТ 01/13, (2017-2018)
 6. „Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства“ KП-06-H25/4, финансиран от ФНИ, (2018-2021)
 7. „Педагогически и технологични аспекти на образователните компютърни игри“ финансиран от ФНИ, договор ДН-05/10, (2016-2021)
 8. Внедряване на продуктова иновация чрез придобиване на високотехнологична мултимедийна платформа за онлайн психологически консултации, уебинари и професионални видеообучения със специализирано софтуерно оборудване, BG16RFOP002-1.001-0490-S01, Финансиран от ОП „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие, (2017-2022)
 9. „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, МОН, (2018-2021)
 10. Център за социална подкрепа и активно включване – подкрепа чрез предоставяне на иновативни модели на социални услуги; Финансираща институция: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г – схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 – „Активно включване“, (2019)
 11. Финансираща институция: „Агенция за хора с увреждане“ към Mинистерството на труда и социалната политика, договор № РИ-12/27.07.2019г., по програма Рехабилитация и интеграция, (2019)
 12. Проект за организация на Международна мултидисциплинарна конференция „трансформации и предизвикателства в съвременния глобален свят“, ФНИ, (2020)
 13. „Национална програма „Мотивирани учители“, на МОН, дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Проект № ДО 1-264 16/12/2019,Договор № ДО 1-264 16/12/2019; Проект № ДО 1 /244.21/11/, (2020)
 14. „Промяна, Криза, Език - разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“ КП-06-П60/1, финансиран от ФНИ, (2021-2023)

 

Университетски:

 1. „Ролята на информационно-комуникационните технологии за иновации в управление, базирано на знания“ - Наредба на МОН, (2017)
 2. Инфраструктурен проект на Центъра за философия и психоанализа на тема: „В границите и отвъд границите на съзнанието“, RP-А16, (2017)
 3. Инфраструктурен проект на Центъра за Немски идеализъм на тема: „Съпоставимост на априористките концепти: Кант и Шопенхауер“, RP-А17/17, (2017)
 4. Феноменологична съизмеримост на езиците на съзнанието и неговите интерпретации. Инфраструктурен проект на Центъра по философия и психоанализа. RP-A9 /17, (2017)
 5. „Теоретичната съпоставимост между априористки концепти: как Шопенхауеровата метафизика разбира Кантовата критика“, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ЦНИ към ФФ – RP-A16/, (2017)
 6. „Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на високо квалифицирани и проактивни кадри“ Наредба RP- B4/17, (2017)
 7. Изследване на личностна ефективност, академична и кариерна мотивация при студенти , RP - A14/17, (2017)
 8. Факултетски проект на Философски факултет на тема: „Изследване на съвременните теоретични и методологични тенденции във философията и гражданската образованост“, RP-В6/18, (2018)
 9. Инфраструктурен проект на Центъра за философия и психоанализа на тема: „Метафизичното понятие „свобода“ – основа за априорната езикова релативност на психоаналитичните модели“, RP-А2/18, (2018)
 10. „Влиянието на немския идеализъм върху българската философия (10 години Център за немски идеализъм в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград)“, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ЦНИ към ФФ, RP-A1/2018, (2018)
 11. Религиозни практики за здраве и изцеление в България, Гърция и Косово, RP-A6/20, (2020)
 12. „Изследване на противообществени прояви при ученици от 14 до 18 годишна възраст“, RP-B2/19, (2019)
 13. „Трансформации и предизвикателства в съвременния глобален свят”, RP-B2/20
 14. Виртуалната реалност (VR) в помощ на диагностиката, обучението и тренирането на умения. Инфраструктурни проекти, RP-A2/21, (2021)

 

Други проекти:

 1. Проект BG05M2OP001-2.002-0001- „Студентски практики” – фаза 1, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, (2014-2020)
 2. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР, (2020-2023)