Философският факултет е създаден през 1995 г. Той е сред водещите основни звена на Югозападния университет „Неофит Рилски“. В него се предлага качествено обучение по едни от най-атрактивните университетски специалности, обезпечавано от висококвалифицирани преподаватели, голяма част от които са водещи специалисти в съответните научни области. В учебния процес се използват модерни образователни технологии, а обучението се провежда в материална база, снабдена със съвременна учебна и изследователска техника. Факултетът разполага и със специализиран библиотечен фонд.

Философският факултет е сред водещите хуманитарни образователни и научни центрове в България. С бакалавърските специалности, магистърските и докторските си програми той е притегателен център за студенти и докторанти не само от Югозападния регион, но и от цяла България, както и от множество страни от Европа и други части на света.

Мисията на академичния състав на Философския факултет е да предоставя висококачествено висше образование, което да осигурява успешна професионална и личностна реализация на завършилите студенти и докторанти; да спомага за развитието на образователния, научния, социално-културния и икономическия потенциал на Република България. В резултат на осъществявания образователен и научноизследователски процес Философският факултет се стреми да подготвя висококвалифицирани кадри в професионалните направления Философия, Психология, Социология и Политически науки, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да се самоусъвършенстват, чрез надграждане и учене през целия живот.