Катедра „Социология“ осигурява редовно и задочно обучение в бакалавърска степен и възможност за продължаване в три магистърски програми и докторска програма по Социология.

Студентите получават основни познания по широк кръг социологически дисциплини. Освен традиционните лекционни курсове и семинари, дискусии, интерактивни методи на преподаване, акцентът пада и върху практически знания, участие в емпирични изследвания, компютърно обучение, обработка и анализ на данни. Специфичното за обучението по Социология е въвеждането на летен социологически стаж.

Преподавателският екип към катедрата е съставен от висококвалифицирани учени, които са специализирали във водещи научни центрове. В рамките на Програма „Еразъм +“ студенти и преподаватели от катедра „Социология“ активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Преподавателите от катедра „Социология“ имат значими публикации, както и богат опит в провеждането на емпирични социологически изследвания.

Към катедрата е създадена „Лаборатория за социологически изследвания“ и Международен академичен семинар „Медии и образование“.

Катедрата издава двуезично електронно научно списание „Проблеми на постмодерността“. Списанието е индексирано в редица световни научни бази данни като: ERIH PLUS, ROAD, CEEOL, Google Scholar, MIAR, DOAJ и др. Адрес на списанието: www.pmpjournal.org