Катедра „Психология“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ е ориентирана към постигане на европейските образователни и научни цели. Нашата мисия е реализиране на висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри, които се стремят към постигането на иновации, опосредстващи психичното благополучие на личността и развитието на модерното общество.

Преподаването, изследванията и практическото обучение на катедрата са съсредоточени около съвременни проблеми като когнитивни и поведенчески аспекти на поведението, психологическа диагностика на норма и отклонение, педагогически основи и възрастови особености на личността, социални итерации и междукултурни влияния, организационно, трудово и икономическо поведение и др.

Образователните ни програми ежегодно подлежат на актуализация, съобразно световните и държавни промени, включващи: здравни, образователни, трудови и икономически, възрастови, религиозни, полови и етнически измерения.

Голям брой от нашите магистри и докторанти след завършване започват работа в различни държавни звена и частни организации; болнични заведения и рехабилитационни центрове; образователни институции, пенитенциарни структури и системата на МВР.