ОКС „Бакалавър“

Социология

Философия

Психология

Политология

 

ОКС „Магистър“

Социология и антропология на религията

Социологически изследвания и политически маркетинг

Социален мениджмънт и публични комуникации

Философия

Философия и психоанализа

Практическа философия

Юридическа психология

Психология на управлението

Училищна психология

Криминална психология

Клинична психология

Социални и културни политики в Европейския съюз

Гражданско образование

 

ОНС „Доктор“

Социология

История на философията

Социална философия

Съвременни философски теории

Трудова и организационна психология

Педагогическа и възрастова психология

Политология

 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (Дългосрочни курсове)

Учител по гражданско образование

Учител по философия

Забележка: По всички специалности, с изключение на МП „Клинична психология“, факултетът провежда обучение и на английски език