Втората международна мултидисциплинарна конференция „Постглобалност: криза и бъдеще“ бе открита днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“. В научния форум, който се провежда хибридно, участват 100 учени, преподаватели и докторанти от седем държави. По време на двудневната програма те ще дискутират различните аспекти на постглобалността, нейните положителни страни и кризи, свързани с развитието на човека в съвременното общество и бъдещето на глобалния свят.

Участниците във форума бяха приветствани от заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Иванка Станкова и от декана на Философския факултет проф. д-р Борис Манов.

Проф. Станкова поздрави участниците от името на ректора проф. д-р Борислав Юруков и благодари на преподавателския състав за високия професионализъм, за постигнатите успехи и за любовта, с която подготвят бъдещите специалисти във Философския факултет.

В изказването си проф. Манов също отбеляза постиженията и успехите на преподавателския колектив. Той подчерта, че Философският факултет провежда обучение в 4 бакалавърски, 13 магистърски и 7 докторски програми.

„В нашия факултет създадохме солидна база за осъществяване на научноизследователска дейност. Разполагаме с постоянно действащи семинари към катедрите, изследователски лаборатории, научноизследователски центрове, които осъществяват активна работа, в тях могат да участват нашите студенти и докторанти“, каза още проф. Манов.

Работата на конференцията започна с пленарен доклад на тема „Дигитална медийна грамотност в обществото на знанието: състояние и предизвикателства“ на проф. д.с.н Валентина Миленкова. В първия модул доклади представиха още проф. д.ф.н Нонка Богомилова от Института по философия и социология към БАН, проф. д.ф.н Валентин Канавров, проф. д-р Станислава Стоянова и доц. д-р Светлана Христова от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Вторият модул бе с участие на изтъкнати учени и изследователи от Международния институт за социални изследвания в Хага, Холандия, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония, Кипърския университет  и Университета в Орадея, Румъния.

Конференцията продължава и утре, като заседанията ще се провеждат в Университетския център „Бачиново“. Участниците ще представят доклади в четири научни области – Философия, Политически науки, Социология и Психология.

В рамките на международната конференция ще се проведе и традиционната за Философския факултет докторантска научна сесия.